0756.130.165 0756.130.165

ADATVÉDELMI CÉGPOLITIKA

Az alábbiakban ismertetett Adatvédelmi Cégpolitika határozza meg annak módozatait, ahogy mi, a Standard Studio SRL (KFT) társaság, gyűjtjük, tároljuk és felhasználjuk az Önök személyes adatait, amikor Önök belépnek társaságunk www.standardstudio.ro, illetve www.standardacasa.ro cím alatt található honlapjaira vagy kapcsolatba lépnek azokkal, mely által mi hozzáférést nyerünk az Ön személyes adataihoz. Jelen Adatvédelmi cégpolitika 2018.05.25-től érvényes.

Tartalom
 • Összefoglaló
 • Részletes adatok cégünkről
 • A honlapunkra történő belépés során begyűjtött információk
 • A társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel folyamán begyűjtött információk
 • A honlapunkkal történő kapcsolatfelvétel során begyűjtött információk
 • A döntéshozó és személyi profil alkotására használt automatikus rendszerek
 • Hogyan szerzünk be önre vonatkozó információkat harmadik felektől
 • Az Ön személyes adatainak kiadása és egyéb felhasználásai módozatai
 • Az Ön személyes adatainak tárolási ideje
 • Az Ön személyes adatainak biztonságossá tétele
 • Az Ön személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő átvitele
 • Az Ön jogosultságai személyes adatai tekintetétében
 • Adatvédelmi cégpolitikánk módosításai
 • Kiskorúakra vonatkozó adatvédelmi előírások
 • Szerzői jogok
ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a szakaszban röviden összefoglaljuk az Ön személyes adatai megszerzésének, tárolásának és felhasználásának módozatait. Jelen összefoglaló egy egységes kép kialakításában segít társaságunk bizalmas adatkezelési politikája tekintetében. Jelen Szakasz semmiképpen sem tekinthető teljes leírásnak, a megfelelő és helyes összkép kialakításához nélkülözhetetlen jelen dokumentum további fejezeteinek alapos áttekintése.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR (“General Data Protection Regulation”) 2016. május 16-án lépett érvénybe, azonban csak 2018. május 25-től lép hatályba.

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú társaságunk számára, ennek megfelelően kiemelt figyelmet tulajdonítunk a www.standardstudio.ro és a www.standardacasa.ro honlapjaink látogatói magánéletének és személyes adatai védelmének, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú 2016. április 27-én jóváhagyott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően.

Kérjük, fordítson megfelelő figyelmet az alább ismertetett Adatvédelmi Politikánk áttanulmányozásának, annak érdekében, hogy alaposan megértse annak módozatait, ahogyan mi az Önre vonatkozó személyes információkat kezeljük (”személyes adatok”).

Adatvédelmi Politikánk elmagyarázza azokat az eljárásokat és gyakorlatokat, amelyeket a Standard Studio SRL (KFT) társaság a GDPR előírásainak alkalmazása vonatkozásában gyakorol, valamint ismerteti azokat a jogosultságait is, amelyeket Ön gyakorolhat az Ön azon személyes adatai gyűjtése, feldolgozása és tárolása vonatkozásában, amelyek a honlapunkon történő online, illetve munkatársainkkal történő offline kapcsolattartás során kerülnek társaságunk birtokába.

A Standard Studio SRL (KFT) társaság által végzett személyi adatfeldolgozási eljárás folyamata mindig GDPR előírásainak megfelelően történik, valamint minden olyan ország személyes adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseinek megfelelően, ahol a Standard Studio SRL (KFT) társaság gazdasági tevékenységet folytat.

Melyek a személyes jellegű adatok?

„Személyes adat” minden olyan információ, melynek ismeretében Ön közvetlenül azonosíthatóvá válik (pl. az Ön neve) vagy közvetett módon felismerhető (nem név jellegű személyes adatai alapján, mint például az Ön személyi azonosító száma). Ez alapján személyes adatnak minősül az Ön email címe, lakcíme, telefonszáma, felhasználóneve, profil fényképei, személyes kedvencei és vásárlási szokásai, a felhasználók által generált digitális tartalmak, pénzügyi információi, valamint az Ön pénzügyi helyzetére utaló minden információ. Ezek még magukban foglalhatják az olyan szám alapú egyedi azonosítót, mint számítógépének IP címe vagy mobilkészüléke MAC címe, valamint a cookie modulok is.

Érzékeny személyes adatok

Az "Érzékeny személyes adatok" körébe tartoznak azok az információk egy egyéni felhasználóról, melyek felfedik annak etnikai vagy faji származását, politikai véleményét, vallási meggyőződéseit vagy értékrendjét, társadalmi hovatartozását, szakszervezeti tagságát, genetikai információit, biometrikus adatait az illető természetes személy azonosítása érdekében, továbbá annak egészségi állapotára, szexuális életére és szexuális irányultságára vonatkozó adatok.

Szándékosan soha nem gyűjtünk érzékeny személyes adatokat magánszemélyektől, ezért megkérjük, hogy ne osszon meg velünk érzékeny személyes adatokat.

Amennyiben Ön mégis érzékeny személyes adatokat bocsát szándékosan rendelkezésünkre, azt úgy értelmezzük, mint az Ön személyes explicit beleegyezését érzékeny személyes adatainak feldolgozása céljából, a GDPR 9. cikkely (2) bekezdésének (a) pontja szerint. Az Ön érzékeny személyes adatait ennek megfelelően törölni fogjuk.

Mit jelent a személyes adatok feldolgozása?

“Adatfeldolgozás”: minden olyan művelet vagy műveletsor, mely a személyes adatok vagy adathalmazok feldolgozására irányul, automatizált eszközök segítségével vagy azok hiányában, mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, szervezése, tárolása, adaptálása, módosítása, kiemelése, tanulmányozása, felhasználása, valamint azok kiszivárogtatása továbbítás, megosztás vagy rendelkezésre bocsátás útján, illetve azok sorba történő rendezése és kombinációi, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

A személyes adatkezelő: Standard Studio SRL (KFT) Személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelvek

A Standard Studio SRL (KFT) társaság kötelezettséget vállal a személyes adatvédelem alapelveinek tiszteletben tartására (a továbbiakban „Alapelvek”), melyeket a GDPR ír elő számára, annak érdekében, hogy az összes felhasznált adat tekintetében biztosíthassa az alábbi követelmények teljesülését:

 1. Az adatfeldolgozás folyamata tisztességes, törvényes és átlátható;
 2. Az adatfeldolgozás a megadott, explicit és törvényes célok érdekében történik;
 3. A folyamat megfelelő, releváns és a megadott cél megvalósulására korlátozódik;
 4. Az összes adat helyes és érvényes;
 5. Az adatok megőrzése olyan módon valósul meg, mely nem teszi lehetővé az érintett személyek oly mértékű azonosítását, mely meghaladná az adatfeldolgozás céljait.
 6. A feldolgozás az érintett személy jogosultságainak tiszteletben tartása mellett történik, olyan módon, mely lehetővé teszi a feldolgozás biztonságának garantálását, úgy, hogy azok épsége, bizalmas jellege és elérhetősége ne sérüljön.
Hogyan gyűjtünk vagy szerzünk információkat Önről:
  • Amikor az érintett adatokat megadja (például: amikor minket megkeres, a www.standardstudio.ro vagy www.standardacasa.ro honlapokon keresztül lépve velünk kapcsolatba, a weblapokon keresztül történő chat útján, a közösségi oldalakon keresztül stb.)
  • Amikor honlapunkra belép, bizonyos adatok gyűjtése sütik útján történik.
 • Az általunk gyűjtött információk: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím, sütik által begyűjtött információk (használt eszköz típusa, web böngésző, a honlapunkra vezető út (mely oldalakon keresztül jutott el hozzánk), melyik földrajzi helyről lépett be honlapunkra (IP-cím alapján).
 • Hogyan használjuk az Ön adatait: üzleti és adminisztratív célokra, különösen az Önnel történő kapcsolatfelvétel céljából, valamint a honlapunkon elhelyezett rendelései adatainak feldolgozása érdekében, a felhasználói élmény javítása érdekében, az Ön által honlapunk bizonyos részei iránt tanúsított érdeklődési körének megfelelő reklámkampányok céljaira, interjúra történő előprogramozás érdekében. A jelentkezési űrlappal együtt benyújtott email címet az Ön számára releváns tartalmú hírlevelek küldésére is használhatjuk.
 • Felhasználói adatok átadása harmadik felek részére: amennyiben Ön beleegyezését adja modell felhasználói fiókja létrehozása tekintetében, az Ön adatait átadjuk harmadik felek részére annak érdekében, hogy a Streamate hálózatba való felvétele megtörténhessen. A pénzügyi dokumentumok személyi adatainak feldolgozása harmadik felek által történik (könyvelési cég), a fennálló törvényes pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében.
 • Megtörténhet a felhasználói adatok eladása harmadik felek irányába? (eltekintve a társaság eladásának esetétől): Nem
 • Az Ön személyes információinak tárolási ideje: nem több mint ameddig szükséges, társaságunk törvényi kötelezettségei időtartamának függvényében (például a könyvelési nyilvántartások időtartama), egy maximum 5 éves időtartamon keresztül.
 • Hogyan tesszük biztonságossá az önök adatait.: olyan műszaki és szervezési eljárások felhasználásával, mint az SSL technikának saját honlapunkon történő alkalmazása, az ön adatainak adatfelhő rendszerben történő tárolása (biztonságos szervereken, melyek fizikailag az európai Unióban vagy az itt érvényes előírásoknak megfelelő országokban találhatók), az Ön adataihoz való hozzáférés korlátozásával (a virtuális tárolási rendszerekbe történő belépés kizárólag felhasználónév és jelszó birtokában történik, az adatfeldolgozást végző személyek nem tudják letölteni az adatbázist, míg a fizikai tárhelyre történő belépés kizárólag a társaság arra felhatalmazott személyének jelenlétében történhet meg). Az Ön adatait nem a társaság helyiségeiben található hardvereken (számítógépek, USB-memóriák, külső merevlemezek) tároljuk.
 • Sütik használata: honlapunk lényeges, funkcionális és elemző sütiket továbbít (Google Analytics), valamint olyanokat is, melyek targetképzési és marketing célokat szolgálnak (Google Adwords, Facebook Pixel). További információk érdekében kérjük, tanulmányozza társaságunk sütik használatára vonatkozó politikáját.
 • Az Ön adatainak továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívüli területekre: az Ön személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívüli területekre történő továbbítása kizárólag abban az esetben történik, ha a társaságunkat erre kötelezik. Ennek a továbbításnak az Ön által történő elutasítása kizárja az Ön modell-tevékenységének elkezdéséhez szükséges adatfeldolgozást.
 • Az automatizált döntéshozatali és profil-képző szoftverek használata: társaságunk döntéshozatali és profil-képző szoftvereket és eljárásokat használ, marketing célokból: a GoogleAdwords és Facebook Pixel sütik által gyűjtött adatok a társaságunk partnerhonlapjai felületein reklámok továbbítására szolgálnak, amikor is további weboldalakat a mi honlapunkról keres fel, az említett weboldalakon folytatott tevékenységeire vonatkozó információk alapján (például bizonyos gombokra történő kattintások által).
 • Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai
  • Önnek hozzáférési joga van saját személyes adataihoz és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon azok felhasználása vonatkozásában
  • Ön jogosult adatai javításának/kiegészítésének igénylésére
  • Ön jogosult személyes adatai törlésének igénylésére
  • Ön jogosult arra, hogy személyes adatai felhasználásának korlátozását igényelje
  • Ön jogosult személyes adatainak hordozható formátumban történő igénylésére
  • Ön jogosult személyes adatai feldolgozásának ellenzésére
  • Ön jogosult személyes adatai feldolgozására adott előzetes beleegyezésének visszavonására
  • Ön jogosult illetékes adatvédelmi felügyelő hatósághoz fordulni
 • Érzékeny személyes adatok: társaságunk nem gyűjti az „érzékeny személyes adatok”körébe tartozó adatokat. További tájékozódás érdekében keresse fel az „Érzékeny személyes adatok” című szakaszt.
TÁRSASÁGUNKRA VONATKOZÓ ADATOK

Honlapunk adatfeldolgozásáért felelős társaság: Standard Studio SRL (KFT), székhelye: Bucuresti, Bdul Magheru nr. 11, et. 5, sector 1, a cégjegyzékszáma: J40/12601/2010, adószáma: 27841587. Az adatfeldolgozóval az alábbi email címen veheti fel a kapcsolatot: gdpr@standardstudio.ro

Az adatvédelmi felelőssel az alábbi email címen veheti fel a kapcsolatot: gdpr@standardstudio.ro

Amennyiben a személyes adatvédelmi politikájával kapcsolatosan vannak kérdései, kérjük, forduljon társaságunk személyes adatfeldolgozójához.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖSSZE, AMIKOR HONLAPUNKRA LÁTOGAT

Honlapunk látogatóitól származó adatokat jelen szakaszban foglalt rendelkezéseknek megfelelően gyűjtünk össze és használunk fel, összevetve ezeket „Az Ön személyes adatai kiadásának és felhasználásának további esetei” című szakaszban foglaltakkal.

A web-szerverre való belépésére vonatkozó információk

Honlapunk tárolása érdekében egy harmadik fél szolgáltatásait vesszük igénybe. Ez a szerver regisztrálja az összes olyan IP-címet, amely a belépést azon keresztül valósítja meg. Ez a web-szerver Romániában található. Biztonsági okokból kifolyólag jelen Politikánk keretein belül nem vagyunk jogosultak nyilvánosságra hozni webhosting szolgáltatónk kilétét.

Honlapunkra történő belépésekből származó információk információtechnológiai biztonsági célokra történő felhasználása

Társaságunk nem használja fel a Honlapunkra történő belépésekből származó adatokat, a webhosting szolgáltató pedig információtechnológiai biztonsági célok érdekében gyűjti és tárolja a belépési adatokat. Ide tartozik a belépési fájlok olyan biztonsági célok érdekében történő feldolgozása, mint a hálózatunkba történő illetéktelen behatolások megelőzése, rossz szándékú számítógépes kódok továbbításának elkerülése, DDOS és egyéb kibernetikai támadások előrejelzése és megelőzése szokatlan vagy gyanús tevékenységek észlelése által.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a számunkra meghatározott törvényi kötelezettségek betartása (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés,(c) pont).

Törvényi kötelezettség: a honlapunkra történő belépések log-fájlok útján történő regisztrációja egy olyan technikai jellegű intézkedés, melynek célja a honlapunkról gyűjtött információk védelmének megfelelő szintű biztosítása, az Általános adatvédelmi szabályzat, 32. Cikkely, (1) bekezdés alapján.

A web-szerver böngészési előzményeiből származó adatok alkalmazása a honlap felhasználásának és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében

A web-szerver log-fájljainak információit arra használjuk, hogy elemezhessük annak módozatait, ahogyan felhasználóink a honlapunkkal fenntartják a kapcsolatot. Például elemezzük az egyszeri belépéseket és belépőket, a belépések napját és időpontját, a belépés helyét, az operációs rendszert, a felhasznált böngészőt és a belépéshez használt eszköz típusát.

A jelen adatokból származó adatokat a honlapunk minőségének javítása érdekében használjuk fel. Például a begyűjtött adatokat a honlapunk információinak, tartalmának és szerkezetének, valamint az egyedi honlapok minőségének javítása céljából használjuk fel, annak függvényében, hogy mik azok az elemek, amelyek több látogatót vonzanak, és hosszabb tartózkodást eredményezhetnek a felületen.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).

Törvényes érdekünk: honlapunk minőségi szintjének javítása és látogatóink igényeinek alaposabb megismerése, úgy, hogy honlapunk minél jobban megfelelhessen látogatóink szükségleteinek és igényeiknek.

Sütik

A sütik olyan fájlok, amelyeket egy weblap küld egy web böngésző irányába, hogy különböző célokra információkat szerezzen a felhasználóról.

Honlapunk különböző sütiket használ, ideértve a lényeges, a funkcionális, elemző és targetképző sütiket. A sütik használatáról további információkat kaphat társaságunk sütik felhasználására irányuló politikáját tanulmányozva.

Honlapunk által használt bizonyos sütiket letilthat web böngészője beállításainak módosításával, azonban ezek elutasítása a honlap működését vagy annak bizonyos tulajdonságait hátrányosan érintheti. A sütik használatáról további információkat kaphat, ideértve a web böngészője beállításának módosításait is, ha meglátogatja a www.allaboutcookies.org honlapot, illetve tanulmányozza társaságunk sütik felhasználására irányuló politikáját.

AZOK AZ ADATOK, AMELYEKET AKKOR GYŰJTÜNK, MIKOR ÖNÖK MEGKERESNEK BENNÜNKET

Honlapunk látogatóitól származó adatokat jelen szakaszban foglalt rendelkezéseinek megfelelően gyűjtünk össze és használunk fel, összevetve ezeket „Az Ön személyes adatai kiadásának és felhasználásának további esetei” című szakaszban foglaltakkal.

E-mail

Amikor látogatóink e-maileket küldenek a honlapunkon megadott e-mail címek bármelyikére, begyűjtjük az Ön e-mail címét, valamint bármely olyan információt, amelyet Ön az adott e-mailben közöl velünk (mint például az Ön neve, telefonszáma és az adott e-mail aláírási blokkjában szereplő egyéb adatok).

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).

Törvényes érdek: A hozzánk intézett kérdésekre és üzenetekre történő válaszadás céljából, valamint a levelezési nyilvántartás vezetése érdekében. Az adatfeldolgozás jogi alapja: a fennálló szerződések teljesítése, illetve az Ön kérése értelmében létrejövő alkalmazási szerződés megkötése céljából. (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (b) pont).

Az adatfeldolgozásnak a fennálló szerződések teljesítésére vonatkozó oka: amennyiben az Ön üzenete szolgáltatások nyújtására vonatkozik vagy olyan intézkedésekre, amelyeket Ön igényel, mielőtt szolgáltatásaink nyújtására sor kerülne (például ilyen típusú szolgáltatásokra vonatkozó információk megadása esetén) társaságunk az Ön érdekében dolgozza fel a szolgáltatott adatokat.

Az Ön adatainak átvezetése és tárolása
Az Önök által társaságunk részére írt e-mailek tárolására nem használjuk harmadik felek szolgáltatásait. Az Önök által társaságunk részére küldött e-mailek tárolása társaságunk szerverein történik, melyeken HTTPS kódolást alkalmazunk (SSL vagy TSL néven is ismert). A szerverek fizikailag az Európai Gazdasági Térségben vagy az uniós előírásoknak megfelelő országokban (pl. USA) találhatók.

Jelentkezési űrlap

Amikor jelentkezési űrlap útján keresi meg társaságunkat, mi begyűjtjük az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát. Ugyanakkor begyűjtünk minden olyan információt, amelyet Ön velünk megoszt az űrlap kitöltése során (pl. további személyek nevét, amennyiben foglalás történik). Amennyiben Ön nem adja meg a jelentkezési űrlapban megkövetelt kötelező adatait, nem lesz lehetősége továbbítani az űrlapját és így nem tudjuk fogadni kérését. Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés,(f) pont).
Törvényes érdek: A hozzánk intézett kérdésekre és üzenetekre történő válaszadás céljából, valamint a levelezési nyilvántartás vezetése érdekében. Amennyiben részletes tájékoztatást szeretne azokról az óvintézkedésekről, melyek az Önök adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívüli területekre átvitele során kerülnek alkalmazásra, tanulmányozza a következő, Az Európai Gazdasági Térségen kívüli területekre történő adatátvitel című szakaszt.

Telefon

Amennyiben Ön telefonon keresztül keres meg minket, begyűjtjük az Ön telefonszámát és minden más információt is, amit a beszélgetés során számunkra megad. A telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek.
Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés,(f) pont).
Törvényes érdek: A hozzánk intézett kérdésekre és üzenetekre történő válaszadás céljából, valamint interjúk előjegyzése céljából, amennyiben Ön megadja számunkra az interjú előjegyzéséhez szükséges adatokat (név, telefonszám) telefonon keresztül.

Az Ön adatanak átvitele és tárolása

Az Ön telefonhívásához kapcsolódó adatokat, mint például az Ön telefonszámát, a hívás dátumát és időpontját társaságunk telefonszolgáltatója, az Orange SA telefontársaság dolgozza fel. A telefontársaság adatvédelmi politikája az alábbi honlapon érhető el: https://www.orange.ro/termeni-si-conditii/

Posta

Amennyiben postai úton lép velünk kapcsolatba, minden olyan adatot begyűjtünk, amely a postai úton történő kapcsolatfelvételhez kötődik.
Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).
Törvényes érdek: A hozzánk intézett kérdésekre és üzenetekre történő válaszadás céljából, valamint a levelezési nyilvántartás vezetése érdekében.
Az adatfeldolgozás jogi alapja: a fennálló szerződések teljesítése, illetve az Ön kérésére értelmében létrejövő alkalmazási szerződés megkötése céljából. (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (b) pont).
A fennálló szerződések teljesítésére vonatkozó adatfeldolgozás oka: amennyiben az Ön üzenete szolgáltatások nyújtására vonatkozik vagy olyan intézkedésekre, amelyeket Ön igényelt, még mielőtt szolgáltatásaink nyújtására sor kerülne (például ilyen típusú szolgáltatásokra vonatkozó információk megadása esetén) társaságunk az Ön érdekében fel fogja dolgozni a szolgáltatott adatokat.

ADATOK, MELYEK GYŰJTÉSE A HONLAPUNKKAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLAT FOLYAMÁN TÖRTÉNIK

Azon személyek adatait, akik kapcsolatfelvétele honlapunkkal bizonyos tulajdonságokkal bír, a jelen szakaszban foglalt rendelkezéseknek megfelelően gyűjtünk össze és használunk fel, összevetve ezeket „Az Ön személyes adatai kiadásának és felhasználásának további esetei” című szakaszban foglaltakkal.

E-hírlevél

Amikor hírlevelünkre feliratkozik a honlapunk felületén, be kell írnia az email címét és ki kell pipálnia azt a rubrikát, amelyben feliratkozik hírlevelünkre, ekkor mi az Ön email címére vonatkozó adatait gyűjtjük össze.
Az adatfeldolgozás jogi alapja: az Ön beleegyezése. (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (a) pont).
Beleegyezés: beleegyezését adja, hogy az Ön címére elküldhessük hírlevelünket, feliratkozva erre a fent leírt lépéseknek megfelelően. Az Ön adatainak átvitele és tárolása.
Hírlevelünknek a feliratkozók részére történő továbbítása, illetve email listánk karbantartására irányuló tevékenységek elvégzésére társaságunk nem veszi igénybe harmadik felek szolgáltatásait.
Az Ön által a hírlevelünkre való feliratkozás során küldött adatok tárolása az Európai Gazdasági Térség területén belül történik informatikai szolgáltatónk szerverein.

Harmadik felektől gyűjtött információk

Ez a szakasz határozza meg annak módozatait, ahogy adatokat gyűjtünk Önről harmadik felektől.

Harmadik felektől kapott információk

Általában harmadik felektől nem kapunk információkat Önökről.

Azok az adatok, amelyeket Önről harmadik felektől kapunk, a következők lehetnek: az Ön neve és a személyazonossági iratában (személyi kártya, útlevél) foglalt adatai, azonban ide tartozhat minden olyan személyével kapcsolatos további információ is, amelyet ők továbbítanak számunkra.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a fennálló szerződések teljesítése, illetve az Ön kérésére értelmében létrejövő szerződés megkötése céljából (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (b) pont).
A fennálló szerződések teljesítésére vonatkozó adatfeldolgozás oka: amennyiben egy harmadik fél az Ön adatait továbbította felénk, (mint pl. az Ön neve vagy az email címe) szolgáltatások nyújtása érdekében, a személyes adatait az Ön kérése értelmében létrejövő szerződés megkötése céljából használjuk fel (az adott esetnek megfelelően).
Az adatfeldolgozás jogi alapja: az Ön beleegyezése (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (a) pont). Beleegyezés: amennyiben Ön egy harmadik féltől azt kérte, hogy továbbítsa az Ön adatait társaságunk felé, az adatok nyilvánosságra hozatalának célja azonban nem kapcsolódik a társaságunk részéről az Ön felé irányuló szolgáltatások teljesítéséhez, az Ön adatainak feldolgozása annak a beleegyezésnek az alapján történik, amelyet Ön a harmadik fél részére ebben a vonatkozásban megadott.
Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).
Törvényes érdekünk: amennyiben egy harmadik fél az Ön adatait továbbította társaságunk irányába, azonban Ön nem adta ilyen jellegű adatcseréhez a beleegyezését, törvényes érdekünkben áll ezen információk bizonyos körülmények közt történő feldolgozása.

Például, törvényes érdekünkben áll az Önről kapott olyan információk feldolgozása, melyek szükségesek számunkra harmadik felekkel fennálló alvállalkozói szerződés teljesítése érdekében, amennyiben a harmadik féllel a fő szerződést Ön kötötte meg. Törvényes érdekünk az alvállalkozói szerződésünk keretein belül fennálló kötelezettségeink teljesítése.

Hasonló módon, harmadik felek információkat közölhetnek Önről társaságunk irányába, amennyiben Ön a mi jogosultságaink bármelyikét megsértette vagy a jövőben megsértheti. Ebben az esetben törvényes érdekünk ezen információk feldolgozása annak érdekében, hogy kivizsgálhassunk és nyomon követhessünk minden ilyen jellegű szerződésszegést.

Amennyiben véletlenül kapunk információkat Önökről

Amennyiben véletlenül, hiba folytán kapunk harmadik felek részéről információkat Önről, amelyek feldolgozásához nincs törvényes alapunk, törölni fogjuk az érintett adatokat.

Automatikus döntéshozatali mechanizmusok használata

Honlapunkon automatikus döntéshozatali mechanizmusokat használunk. Nem gondoljuk, hogy ez a tény Önre nézve bármilyen jogi hatással volna, vagy hasonló értelemben érintené Önt.

Ön jogosult megtagadni az automatikus profilképzési mechanizmusok általunk történő használatát az Ön vonatkozásában. Ezt a sütik és hasonló technológiák használatának elvetésével teheti meg, az adatvédelmi politikánk megfelelő szakaszában ismertetett módszer használata által. Amennyiben nem szeretné, hogy a valódi IP címét dolgozzuk fel személyes adatként (ez általában az internetszolgáltatója által kibocsátott IP cím) akkor honlapunkra látogatva használhat virtuális magánhálózatot (VPN) vagy olyan magán szolgáltatásokat, mint amilyen a Tor.

Többet megtudhat a sütik, valamint hasonló technológiák használatáról (ideértve azok használatának jogi hátterét), valamint arról, hogy miként mondhat le ezek használatáról a sütik használatának politikája részben.

AZ AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATALI ÉS PROFILKÉPZÉSI RENDSZEREK ALKALMAZÁSA

Az automatikus döntéshozatali mechanizmusok és profilképzési rendszerek olyan rendszerek, melyek technológiai úton (gépi rendszerek segítségével), emberi beavatkozás nélkül hoznak létre döntéseket.

Automatikus döntéshozatali mechanizmusok használata a reklámok esetén

Társaságunk sütik felhasználásával automatizálja szolgáltatásaink és termékeink reklámanyagainak megjelenítését más honlapokon, amelyeket Ön látogat. Az általunk használt sütikről további információkat a sütik használatára vonatkozó politikánk tanulmányozása útján szerezhet.

Alkalmazott logika: a honlapunk látogatói részére történő automatikus reklám megjelenítés a folytatott reklámtevékenység hatékonyságát javítja, mivel a látogató az igényeinek megfelelő reklámok segítségével gyorsabban találja meg az érdeklődésének megfelelő termékeket vagy szolgáltatásokat.

Jelentőség és előrelátható következmények: az alkalmazott sütiket arra használjuk, hogy társaságunk felismerje, ha Ön honlapunkon reklámokat jelenített meg (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen sütiket blokkolja) és az Ön online térben mutatott szokásairól gyűjtsünk információkat.

Hogyan akadályozhatja meg: blokkolhatja az ilyen típusú sütiket a harmadik felek sütijeinek blokkolása által, megváltoztatva a böngésző beállításait vagy Opt-out típusú alkalmazások telepítésével a böngészőbe olyan harmadik felektől, akik ilyen szolgáltatásokat nyújtanak. További információk érdekében tanulmányozza társaságunk sütikre vonatkozó politikáját.

Profilképzés alkalmazása az online térben tanúsított viselkedés elemzésére

Az Ön által az online térben tanúsított viselkedés elemzésére szolgáló szolgáltatásunk olyan adatokat használ fel, mint az Ön tartózkodási helye (IP címe alapján) és az Ön szokásai (a sütik alapján), amikor Ön belép a honlapra (mint például azon oldalak, amelyeket böngész, és amelyekre rákattint). Ezeket az információkat csak abban az eseten dolgozzuk fel, amennyiben Ön elfogadta a sütiknek az Ön számítógépén történő tárolását társaságunk süti használati politikájának megfelelően. Az Önről gyűjtött adatokat begyűjtésük után anonimizáljuk és egy, az előírásoknak megfelelő adatbázisban tároljuk meghatározott időtartam folyamán, amint az a megadott linkben szerepel.

Alkalmazott logika: az olyan információk automatizált elemzése és osztályzása, mint a tartózkodási hely (IP cím alapján), valamint a honlapunk látogatóinak online térbeli szokásai és a csatlakozó eszközeik (sütik segítségével), segít abban, hogy jobban megérthessük honlapunk látogatóinak igényeit (a honlapunk tartalmának, valamint termékeink vonatkozásában), hogyan javítsuk honlapunk minőségét és hogyan értékesítsük szolgáltatásainkat.

Jelentőség és előrelátható következmények: az alkalmazott sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk az Ön által a honlapunkon kifejtett tevékenységekről, valamint a csatlakozáshoz használt eszközről (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen sütik elfogadását elutasítja a társaságunk Sütik felhasználási politikája szakaszban). Az Ön tartózkodási helyének meghatározása az IP címalapján történik. Olyan reklámokról van szó, melyek honlapunkra látogató és bizonyos viselkedési formát mutató látogatók által tanúsított érdeklődésre tarthatnak számot.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KIADÁSA ÉS EGYÉB FELHASZNÁLÁSAI MÓDOZATAI

Ez a fejezet határozza meg azon körülményeket, melyek fennállása esetén bizonyos harmadik felek részére kiadhatjuk az Ön személyes adatait, valamint azok egyéb felhasználási céljait is.

Az Ön személyes adatainak kiadása a szolgáltatást nyújtó társaságok részére

Néhány harmadik fél olyan szolgáltatásait vesszük igénybe, melyek nélkülözhetetlenek szolgáltatásaink biztosítása érdekében, illetve üzleti tevékenységünk folytatásához, és amelyek az Önök adatait társaságunk nevében dolgozzák fel. Ezek az alábbiakat foglalják magukba:

 • Telefonszolgáltatóink;
 • IT szolgáltatóink, honlapfejlesztők, online reklámügynökségek;
 • Webhosting szolgáltatóink
 • Örző-védő szolgáltatóink;
 • Munkahelyi orvosi szolgáltatóink
 • Humán erőforrás szolgáltatóink
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági/szükséghelyzeti szolgáltatóink
 • Élelmiszerjegy szolgáltatóink
 • Könyvelési szolgáltatóink

Az Ön adatait megosztjuk a fent említett szolgáltatókkal, ahol az szükségessé válik az Ön által igényelt szolgáltatás biztosítása érdekében,függetlenül attól, hogy ez az igénylés honlapunkra történő belépés vagy szolgáltatásaink megrendelése útján történik.
Nem hozzuk nyilvánosságra minden egyes szolgáltatónk kilétét a biztonsági szempontokra, illetve a piaci versenyhelyzetre való tekintettel. Amennyiben Ön mégis további információkat szeretne kapni szolgáltatóink kilétével kapcsolatosan, kérjük, lépjen velünk kapcsolatban a kapcsolatfelvételi űrlapunk vagy email útján és mi megadjuk a megfelelő információkat, amennyiben az Ön ilyen irányú igénylésének oka jogilag megalapozott.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).
A törvényes érdekek alapja: amennyiben egy általunk megkötött szerződés teljesítésének céljaitól eltérő feltételek mellett osztjuk meg az Ön adatait ezen harmadik felekkel egy szerződés teljesítése érdekében (vagy amennyiben Ön ilyen irányú igényét fogalmaz meg), meg fogjuk osztani ezeket az adatokat az említett harmadik felekkel az üzleti tevékenység hatékony folytatása érdekében.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a fennálló szerződések teljesítése, illetve az Ön kérése értelmében létrejövő szerződés megkötése céljából (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (b) pont).
A fennálló szerződések teljesítésére vonatkozó ok: lehetséges, hogy információkat osszunk meg szolgáltatóinkkal annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az adott szerződésekből származó kötelezettségeink teljesítését vagy, hogy meghozhassuk azokat az intézkedéseket, melyeket Ön még a szerződés megkötése előtt igényelt tőlünk.

Az Ön személyes adatainak kiadása további harmadik felek részére

Az Ön személyes adatainak kiadása adott harmadik felek részére az alább ismertetett körülmények közt lehetséges. Olyan harmadik felek irányába történő adatkiadás, mint a Google Inc. Honlapunkról a Google információkat gyűjt a Google Analytics általunk történő alkalmazásával. A Google többféle célra használja fel ezeket az információkat, ideértve az IP címeket és a sütikből származó információkat is, ilyen például a Google Analytics szolgáltatásainak javítása. Az információknak a Google-lel történő megosztása megegyezés alapján és anonim módon történik. Ha a Google által gyűjtött információk köréről, ezek felhasználásának módjairól, és a Google irányába küldött információk ellenőrzéséről többet szeretne megtudni, kattintson az alábbi honlapra: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).
Törvényes érdekek: a Google irányában a GoogleAnalytics Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése (https://www.google.com/analytics/terms/us.html).
Megtagadhatja a GoogleAnalytics hozzáférését, amennyiben a böngészőt a következő plug-in segítségével csatlakoztatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Az Önök adatainak megosztása olyan harmadik felekkel történik, akik vállalkozásunk működéséhez kapcsolódnak vagy társultak velünk. Ide tartoznak a könyvelők, utazásszervezők, légitársaságok, biztosítótársaságok. Ezen harmadik felek mindenikére vonatkozó további információk az alábbiakban érhetők el.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés,(f) pont).
Törvényes érdek: vállalkozásunk hatékony működtetése és irányítása.

Könyvelők

Társaságunk könyvelőivel információkat osztunk meg pénzügyi célok teljesítése érdekében, a Román Adóügyi Hatóság (ANAF) felé elkészítendő pénzügyi beszámolók céljából.

Üzleti partnerek

Üzleti partnereink azok a vállalkozások, amelyekkel együtt dolgozunk, és amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújthassunk, amelyekre önmagában társaságunk nem lenne képes. Üzleti partnereinkkel abban az esetben osztunk meg üzleti információkat, amennyiben Önök olyan szolgáltatásokat igényeltek, amelyeket azok nyújtanak (tréningek video-chat szolgáltatásokhoz vagy minden más szolgáltatás, mely társaságunk tevékenységének tárgyát képezi).

Az Ön személyes adatainak kiadása törvényi okokból kifolyólag

Esetleges bűncselekmények vagy a közrendet veszélyeztető fenyegetések bejelentése az illetékes hatóságok részére
Amennyiben azt gyanítjuk, hogy bűncselekmény történt vagy az a későbbiekben bekövetkezhet, bizonyos körülmények közt szükségessé válik olyan illetékes hatóság megkeresése, mint például a rendőrség. Ez például olyan esetekben történhet meg, amikor gyanúnk szerint egy csalás vagy számítógépes bűncselekmény történt, vagy amennyiben fenyegetéseket vagy rosszindulatú közleményeket kapunk, melyek társaságunkra vagy harmadik felekre jelenthetnek kockázatot.

Általános esetben csupán fel kell dolgoznunk az ilyen célú információkat, amennyiben Ön valamilyen módon érintett egy ilyen incidens esetén.
Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) pont).
Törvényes érdek: a bűnmegelőzés, illetve a gyanúsítható bűnözési tevékenységek megelőzése (mint amilyen például a csalás).

Törvényes jogosultságaink tényleges vagy esetleges alkalmazásának felmerülése

Törvényes jogosultságaink tényleges vagy esetleges alkalmazásának felmerülése esetén ehhez kapcsolódóan fel fogjuk használni személyes adatait, ideértve például a tartozások behajtására szakosodott ügynökségekkel való információcserét, amennyiben Ön nem törleszti a fennálló adósságait, szerződésben vállalt kötelezettségeivel szembemenve. Társaságunk törvényi jogosultságai lehetnek szerződésből kifolyólagos (amennyiben társaságunk Önnel szerződést kötött) vagy nem szerződéses jogosultságok (mint azok a törvényes jogosultságaink, amelyek szellemi tulajdonjogunkra vonatkoznak vagy a károkozásból származó kártérítési jogosultságok).

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés,(f) pont).
Törvényes érdek: törvényes jogosultságaink érvényesítése, valamint törvényi jogosultságaink teljesüléseinek biztosítása.

Jogviták, illetve peres eljárások vagy potenciálisan peres eljárások

Lehetséges, hogy szükséges lesz az Ön személyes információinak felhasználására, amennyiben Önnel vagy egy harmadik féllel jogvitánk merül fel, például a jogvita rendezése, közvetítés, bírói eljárás, esetleg valamely bírósági határozat meghozatala vagy hasonló eljárás esetén.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (f) betű).
Törvényes érdekünk: a peres eljárás vagy potenciálisan peres eljárás megoldása.

A törvényi kötelezettségek, rendelkezések és előírások folyamatos tiszteletben tartása

Az Ön adatait a ránk vonatkozó törvényi kötelezettségek, rendelkezések és előírások folyamatos tiszteletben tartása érdekében használjuk és dolgozzuk fel. Például amennyiben egy bírósági határozat vagy egy idézés alapján kell az Ön adatait nyilvánosságra hoznunk.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényi kötelezettségeinek betartása (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés, (c) pont).
Törvényi kötelezettség: a hatályos román törvénykezési rendszerben előírt vagy a román jogrendszerbe beépített rendelkezésekbe foglalt adatok tekintetében fennálló adatszolgáltatási kötelezettség (például egy olyan nemzetközi egyezményből kifolyólag, melyet Románia aláírt).

Az adatfeldolgozás jogi alapja: a társaság törvényes érdekei (Általános adatvédelmi szabályzat, 6. Cikkely, (1) bekezdés,(f) pont).
Törvényes érdek: amennyiben a törvényi kötelezettségek egy másik országban hatályos törvénykezési rendszer részét képezik, azonban nem kerültek beépítésre a hatályos román jogrendbe, törvényes érdekünk ezen kötelezettségeink betartása.

AZ ÖN ADATAI TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Ez a szakasz megszabja az összegyűjtött adatok tárolásának időtartamát. Amennyiben szükséges volt, specifikus adattárolási időtartamokat határoztunk meg. Azokban az esetekben, amelyekben erre nem volt lehetőségünk, meghatároztuk azokat a szempontokat, amelyeket a tárolási időszak tartamának meghatározására használunk.
Szerverekről származó log-fájlok: a szerver log-fájljait 5 éves időtartamon keresztül tároljuk.

A szolgáltatásokra vonatkozó információk: amikor Ön egy érvényes rendelést ad le, a rendelés továbbítására vonatkozó pénzügyi időszak lezárásától számított 5 éven keresztül megőrizzük a vonatkozó adatokat, a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettségeinknek megfelelően.
Kapcsolattartás: amikor egy igényt fogalmaz meg vagy bármilyen okból megkeres minket email útján, az Ön adatait 1825 napon keresztül megőrizzük, míg a honlapon található kapcsolattartási űrlapon továbbított információk megőrzése 60 hónapra szól, ezután pedig megtörténik azok anonimizálása.
E-hírlevél: addig őrizzük meg az Ön által az e-hírlevelünkre történő feliratkozása során megadott adatokat, amíg Ön fenntartja erre vonatkozó igényét (amíg le nem iratkozik) vagy amíg társaságunk be nem szünteti a hírlevél szolgáltatását, bármelyik is merüljön fel hamarabb.

A tárolási időtartam meghatározásának szempontjai

Bármely eltérő körülmény esetén mindössze annyi időre őrizzük meg az Önre vonatkozó információkat, amíg szükséges, figyelembe véve az alábbiakat:

 • Az Ön adatai felhasználásának célja (céljai) a jelenben, illetve a jövőben (például, amennyiben szükséges az adott információk további tárolása az Önnel fennálló szerződésünkben foglalt kötelezettségeink teljesítése céljából, vagy ha a jövőben szeretnénk Önnel kapcsolatba lépni);
 • amennyiben törvényi kötelezettségünk az Ön adatai feldolgozásának folytatása (mint például a törvény által vagy minden hasonló jellegű törvényi előírás által megszabott kötelezettségünk a rögzített adatok megőrzésére vonatkozólag);
 • amennyiben bármilyen törvényi kötelezettségünk van az adatfeldolgozás folytatására (mint például az Ön beleegyezése);
 • mennyire értékesek az Ön adatai számunkra (jelenleg, illetve a jövőben); bármely olyan iparági gyakorlat, amely az adatok megőrzési ideje szempontjából mértékadó;
 • az információk további megőrzésére vonatkozó kockázati szint, költségek és felelősségek mértéke;
 • annak függvényében, hogy mennyire nehéz biztosítani az információk pontosságát és naprakész jellegét, valamint minden releváns körülmény (mint amilyen az Ön és társaságunk közt fennálló viszony természete és státusza).

AZ ÖNRE VONATKOZÓ ADATOK BIZTONSÁGOSSÁ TÉTELE

A Standard Studio SRL társaság olyan műszaki feltételeket valósított meg és szervezési jellegű intézkedéseket foganatosított az adatfeldolgozás céljából, melyeket a GDPR követelményeire szabtunk át - ezek célja az Ön személyes adatai védelmének biztosítása bármilyen jogosulatlan hozzáféréssel, nem megfelelő célú felhasználással vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal, jogosulatlan módosítással, megsemmisítéssel vagy nem szándékos elvesztéssel szemben. A Standard Studio SRL társaság minden alkalmazottja, külsős munkatársa, valamint minden olyan harmadik fél, aki a Standard Studio SRL társaság nevében eljár köteles tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas jellegét és a GDPR előírásokat, jelen politika előírásainak megfelelően.

Megfelelő műszaki és szervezési jellegű intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő védelmet biztosítsunk azok jogosulatlan és törvénytelen felhasználásával, valamint megsemmisítésével vagy nem szándékos elvesztésével szemben, ide értve az alábbiakat:

 • az Ön adatai megosztása és azokhoz való hozzáférés biztosítása a szükséges minimális mértékben, fenntartva azok bizalmas jellegét, ott, ahol szükség van rá és anonim módon, ahányszor csak lehetőség van rá;
 • biztonságos szerverek használata az információk tárolásához;
 • minden olyan személy kilétének megvizsgálása, aki adatokat igényel még mielőtt az adatok szolgáltatása megtörténne;
 • A SecureSocketsLayer (SSL) technológia használata minden olyan információ titkosítása érdekében, amelyet Ön a honlapon található bármely űrlap segítségével továbbított részünkre;
 • Az adatok továbbítás kizárólag zárt rendszerben történik, az adott szerződésnek megfelelően.

Adatok továbbítása társaságunk irányába email útján

Mivel az adatoknak a világhálón történő továbbítása nem teljesen biztonságos, amennyiben Ön számunkra az interneten keresztül küld adatokat (e-mailen, honlapunk útján vagy egyéb módon), ezt teljes egészében a saját személyes felelősségére teszi.
Nem vállalhatunk felelősséget semmiféle Önt érintő többletkiadás, jövedelemkiesés vagy a jó hírnéven esett sérülés, anyagi kár, adósság vagy bármely másféle kár, veszteség miatt, amelyet az a döntése okozhat, hogy Ön az adatok továbbításának ezen módját választja.

AZ ÖN ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE

Az Ön adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítása az alábbi feltételek mellett történhet. Ugyanakkor az EGT-n kívüli térségekbe vagy nemzetközi szervezethez fogjuk továbbítani az Önre vonatkozó információkat annak céljából, hogy teljesíthessük a számunkra előírt törvényi követelményeket (pl. bírói rendelet tiszteletben tartása). Amennyiben erre köteleznek, előzetesen meg fogunk bizonyosodni a felől, hogy megfelelő védelmi intézkedések vannak érvényben.

Kapcsolat felvételi Űrlap és email

Azon információk, melyeket Ön a kapcsolat felvételi űrlapunkon keresztül továbbít társaságunkhoz, nem kerülnek az EGT-n kívüli térségekbe.

Pontosítások

Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek a Streamate.com részére, az Európai Gazdasági Térségen kívüli térségbe, amennyiben a szerződés teljesítése megköveteli ezt. Ebben az esetben egy ad-hoc szerződésre fogunk alapozni, mely által garantáljuk azt, hogy az adott adatközvetítő biztosítani fogja az Ön adatainak védelmét.

AZ ÖN JOGOSULTSÁGAI SAJÁT SZEMÉLYES ADATAI TEKINTETÉBEN

Bizonyos, adott jogosultságokra vonatkozó megkötések mellett, személyes adatai tekintetében az alábbi jogosultságokkal rendelkezik, amelyeket a gdpr@standardstudio.ro email címre írva gyakorolhat:

 • Igényelheti az Önre vonatkozó információkhoz való hozzáférését, valamint tájékoztatást kérhet adatai feldolgozásáról és felhasználásáról;
 • Igényelheti az Önre vonatkozó adatok helyesbítését és törlését;
 • Igényelheti az Önre vonatkozó adatok felhasználásának korlátozását;
 • Igényelheti az Ön által szolgáltatott adatok strukturált formában történő kiadását, melyet szokványos módon lehet felhasználni, és amelyek megfelelő eszközzel olvashatók (pl. CSV formátumban), ugyanakkor jogosult személyi adatainak más adatkezelőhöz történő átadásra (ez lehet egy harmadik fél is);
 • Kifejezheti ellenvetését adatainak bizonyos célú felhasználásával szemben (további tájékozódás céljából tanulmányozza az alábbi, „Az Ön tiltakozási jogosultsága adatai bizonyos célú feldolgozásával szemben” című szakaszt)
 • Ön jogosult bármikor visszavonni minden olyan jellegű beleegyezését, amely bizonyos típusú adatok feldolgozását az Ön beleegyezéséhez köti. Kérjük, jegyezze meg, hogy amennyiben az adott vonatkozásban megadott beleegyezését visszavonja, ez nem befolyásolja az adatok feldolgozásának és használatának törvényességét a visszavonást megelőző időszakban.

Az Általános adatvédelmi szabályzat 77. Cikkelye értelmében ugyanakkor panasszal fordulhat az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is, különösen az Ön tartózkodási országában, illetve a munkahelyén, amennyiben az Általános adatvédelmi szabályzat megszegésének esetét gyanítja.

Ebben a helyzetben, Romániában az illetékes hatóság email címe: www.dataprotection.ro

Személyazonosságának ellenőrzése, amikor az Önre vonatkozó információkhoz igényel hozzáférést

Amennyiben Ön a saját magára vonatkozó információkhoz igényel hozzáférést, törvényes kötelezettségünk minden olyan ésszerű eszköz használata, amellyel biztosan tudjuk ellenőrizni az Ön személyazonosságát.

Ezek az intézkedések az Önre vonatkozó adatok védelmének biztosítására hivatottak, a hamis személyazonosság használata vagy az Ön adataihoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében.

Hogyan ellenőrizzük az Ön személyazonosságát

Amennyiben személyi iratcsomójában találunk megfelelő információkat, igyekszünk a rendelkezésünkre álló információk segítségével ellenőrizni az Ön személyazonosságát.
Amennyiben a rendelkezésünkre álló információk alapján nem tudjuk Önt azonosítani vagy nincs elegendő információink, fennáll annak lehetősége, hogy másolatot vagy igazoló iratokat igényeljünk annak érdekében, hogy pontosan azonosíthassuk Önt, mielőtt hozzáférést biztosítanánk adataihoz.
Megerősíthetjük a pontos információkat, amelyekre szükségünk van az Ön személyazonossága ellenőrzéséhez azon specifikus körülmények közt, amennyiben Ön ilyen jellegű igényt fogalmazza meg társaságunkkal szemben.

Az Ön tiltakozási jogosultsága adatai bizonyos célú feldolgozásával szemben

Személyes adatai tekintetében az alábbi jogosultságokkal rendelkezik, amelyeket a gdpr@standardstudio.ro email címre írva gyakorolhat:

 • Tiltakozhat az Önre vonatkozó információk általunk történő és közérdekű célból vagy törvényes érdekből történő felhasználása és feldolgozása ellen, ideértve a „profilképzést” (az Ön szokásainak feltérképezése vagy előrejelzése a rendelkezésre álló információk alapján) is; valamint
 • Tiltakozhat az Önre vonatkozó információk általunk történő és direkt marketing célból történő felhasználása és feldolgozása ellen (ideértve minden olyan profil használatát, mely az említett direkt marketinggel kapcsolatos.

Ugyanakkor gyakorolhatja ezen jogát az Önre vonatkozó információk általunk történő és direkt marketing célból történő felhasználása és feldolgozása ellen az alábbi módon is:

 • Rákattintva a tartalomról való leiratkozási linkre bármelyik, a társaságunktól érkezett email alsó részében, majd követve a böngészőjében felsorolt lépéseket, miután az említett linkre rákattintott;

Amennyiben az Önről sütik és ahhoz hasonló technológiák alkalmazásával gyűjtött adatok felhasználásának, ill. letiltásának módozatáról többet szeretne megtudni, tanulmányozza a társaságunk süti használati politikáját bemutató szakasz „Hogyan fogadjuk el vagy utasítjuk el a sütiket” című alfejezetét.

ADATVÉDELMI CÉGPOLITIKÁNK MÓDOSÍTÁSA

Bizalmas adatok kezelésére vonatkozó politikánkat időszakosan frissítjük és módosítjuk. Adatvédelmi politikánk kismértékű módosításai Amennyiben a bizalmas adatok kezelésére vonatkozó politikánkban kismértékű változások lépnek fel, frissíteni fogjuk Társaságunk Adatvédelmi Politikáját egy olyan tényleges adat által, amelyet a dokumentum elején közlünk. Az Ön adatainak feldolgozási folyamatát az új Adatvédelmi Politika keretei által megszabott gyakorlat határozza meg, az új politika hatályba lépésének időpontjától kezdve.

Adatvédelmi politikánk nagymértékű módosításai vagy az adatfeldolgozás céljainak változásai

Amennyiben társaságunknak a bizalmas adatok kezelésére irányuló politikájában nagymértékű változások lépnek fel vagy az Ön adatait új, illetve az eredetitől eltérő célokra szándékozunk felhasználni, Önt email útján fogjuk értesíteni (amennyiben ez lehetséges) vagy a Honlapunkon megjelenített bejelentés útján. Információkat fogunk továbbítani Önnek az érintett módosításról, illetve annak céljairól, mielőtt az Önre vonatkozó információkat az új célokra használnánk fel. Ahányszor szükséges, annyiszor igyekszünk megszerezni az Ön előzetes beleegyezését, mielőtt még az Önről származó információkat olyan célra használnánk fel, amelyek eltérnek azok gyűjtésének eredeti céljaitól.

KISKORÚAKRA VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Mivel kiemelten fontosnak tarjuk a kiskorúak védelmét és a rájuk vonatkozó titoktartási kötelezettségünket, saját kezdeményezésből soha sem fogunk 18 évesnél fiatalabb személyekkel kapcsolatba lépni és rólunk adatokat gyűjteni. Honlapunknak nem célja bármilyen jellegű információk gyűjtése 18 évnél fiatalabb személyekről. A honlapunkra küldött ajánlat/foglalás nem rendelkezik pénzügyi vonzattal, míg turisztikai szolgáltatási szerződések megkötése kizárólag felnőtt korú személyekkel történhet.

A többi szolgáltatóval fennálló viszony

Kontextustól függően olyan a helyzetben találhatjuk magunkat, melyben abszolút szükséges lehet magasabb szintű, globális, külső vagy belső partnereink részére történő információ átadásra, valamint olyanok részére, akikkel lebonyolított adatforgalmunk a fenti Szabályzatnak megfelelően, a lehető leginkább professzionális szintű szolgáltatások érdekében történik. Lehetséges a Standard StudioSRL által ellenőrzött adatok továbbítása, átadása tárolás és feldolgozás céljából az EU területére vagy azon kívüli térségekbe, az említett politikában megszabott célok elérése érdekében. Ezek az adattovábbítások a legmagasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása érdekében szükségesek, valamint anyagainknak az Ön részére történő legjobb minőségű szolgáltatása céljából jönnek létre. Az Európai Bizottság által jóváhagyott standard szerződéses záradékokat alkalmazzuk és az Európai Bizottságnak a megfelelőnek ítélt országokra vonatkozó döntéseit vettük alapul az EGK irányából az Egyesült Államok és egyéb országok felé történő adattovábbítás esetén.

SZERZŐI JOGOK

A Standard Studio SRL (KFT) birtokolja a www.standardstudio.ro, és www.standardacasa.ro honlapok tartalmainak szellemi tulajdonjogait, ideértve, azonban anélkül, hogy az alább felsoroltakra korlátozódna: logók, stilizált képi megjelenítések, kereskedelmi szimbólumok, statikus képek, dinamikus képek, szöveges és/vagy multimédiás tartalom.
Az ügyfél/vásárlók számára tilos a Standard Studio SRL (KFT) társaság által megjelenített tartalom másolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, harmadik felek részére történő átadása, azok módosítása és/vagy megváltoztatása, és felhasználása a Standard Studio SRL (KFT) társaság által megfogalmazott szándékoktól eltérő bármilyen kontextusban.

2018.05.24-én frissített verzió.